FRUIT SMOOTHIE

Citron Smoothie
1.8kg
Kiwi Smoothie
1.8kg
Strawberry Smoothie
1.8kg
Mango Smoothie
1.8kg
Blueberry Smoothie
1.8kg
Grapefruit Smoothie
1.8kg
Lemon Smoothie
1.8kg
Pineapple Smoothie
1.8kg